Regulamin sklepu internetowego Sowula - Tapety Farby Drzwi Podłogi

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Sowula - Tapety Farby Drzwi Podłogi prowadzony jest przez Artykuły Wyposażenia Wnętrz Alicja Sowula wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 411519965, nr NIP 6991406426
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Sowula - Tapety Farby Drzwi Podłogi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca - Artykuły Wyposażenia Wnętrz Alicja Sowula, z siedzibą: Gołaszyn 10c, 63-940 Bojanowo wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 411519965, nr NIP 6991406426
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.tapetyfarbydrzwipodlogi.pl

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Gołaszyn 10c, 63-940 Bojanowo
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@sowula.pl
 3. Numer telefonu: 65 545 60 66
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  • a. przelew
  • b. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  • a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  • b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  • c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  • e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  • f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE I OCHRONA PRYWATNOCI

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.Informacje uzyskane za pośrednictwem witryny, wykorxystywane są do realizacji świadczonych usług, jak również a celach administracyjnych i statystycznych.
 3. Informacje zgromadzone za pomocą formularzy nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim, chyba że wynika to ze specyfiki świadczonych usługi jest niezbędnedo prawidłowego ich realizowania.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Wirtyny te działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora serwisu. Mogą również posiadać własne własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 6. W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie, jej aktualizacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie. 
 7. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument:
Wzór odstąpienia od umowy (PDF)